Ontwikkelproces

Onze examenopdrachten worden onder aansturing van de projectleiders ontwikkeld door toetsontwikkelaars. Daarbij streven we naar zoveel mogelijk inhoudelijke en visuele uniformiteit. Bij de ontwikkeling van onze examenproducten is het kwalificatiedossier leidend. Onze examenopdrachten onderscheiden zich door hun praktische inzetbaarheid. Ze kunnen bovendien los van elke opleidingsmethode of opleidingsvisie door de afnemer worden gebruikt.

Examenopdrachten

Met onze examenopdrachten willen wij de beroepspraktijk zo dicht mogelijk benaderen. Daarom hebben wij combinaties van werkprocessen gemaakt, die aansluiten op de manier waarop de beroepsbeoefenaar het werk uitvoert. De werkprocessen worden één keer geëxamineerd op het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar; overeenkomstig het kwalificatiedossier. In een blauwdruk worden de combinaties van de te examineren werkprocessen vastgelegd. Vervolgens hebben wij voor elke combinatie een passende toetsvorm gekozen. De examenopdracht laat precies zien wat er van de student wordt verwacht.

In de praktijk en binnenschools

Wij gaan ervan uit dat de examinering in de beroepspraktijk plaatsvindt bij opdrachten, die uitgevoerd moeten worden in contact met bewoners’ zorgvragers, cliënten, kinderen e.d. Examenopdrachten waarbij zulke contacten niet nodig zijn kunnen binnenschools worden geëxamineerd. De keuze voor binnenschoolse examinering vloeit ook voort uit Focus op Vakmanschap, waarin de nadruk ligt op haalbaarheid, uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en organiseerbaarheid.

Toetsvormen en beoordelingsvormen

Wij zorgen ervoor dat de beoordeling die past bij de examenopdracht duidelijk is voor de student en voor de beoordelaar. Aangezien één beoordelingsvorm meestal niet voldoende is om een goed beeld te krijgen van de bekwaamheid van de student passen wij de methodenmix toe.

De beoordelingscriteria hebben wij binnen één opdracht in drie beoordelingsvormen ingedeeld, te weten:

Bij deze beoordelingsvorm gaat het om wat de beoordelaar ziet als de student de examenopdracht uitvoert.

Bij deze beoordelingsvorm gaat het om de beoordeling van een schriftelijke uitwerking, zoals een handelingsplan, een rapportage e.d.

Bij deze beoordelingsvorm stelt de beoordelaar vragen met betrekking tot het gedrag van de student. Bijvoorbeeld: kun je de afwegingen en keuzes die je maakte bij de uitvoering van deze opdracht verduidelijken? Wanneer een bepaald plan moet worden beoordeeld gaat de beoordelaar op zoek naar de redenering die daarachter zit. Aan de hand daarvan bepaalt de beoordelaar of de student met kennis van zaken heeft gehandeld.

Beoordelingscriteria

De beoordelingscriteria bepalen het niveau van de examinering. Zij zijn afgeleid van de omschrijving van het gedrag dat past bij de werkprocessen in een kerntaak. Het beoordelingsformulier laat zien welke criteria horen bij welk werkproces. Het formulier maakt ook duidelijk dat er per criterium gescoord moet worden met een 0, 1, 2, of 3. Nadat de scores bij elkaar zijn opgeteld komt het resultaat van de opdracht tevoorschijn: onvoldoende, voldoende of goed. Hetzelfde geldt voor de beoordeling per kerntaak.

Examenmappen

De examenmappen van Prove2Move bevatten een handleiding voor de student en voor de beoordelaar, de examenopdrachten inclusief de beoordelingsformulieren plus het bewijs van bekwaamheid en de beoordeling per kerntaak.

Ga naar producten. Onder die button vind je een overzicht  van alle examenproducten.