Links

Hieronder hebben we een aantal links verzameld, waar interessante informatie te vinden is voor iedereen die op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen op het terrein van examinering en onderwijs.

Examinering MBO www.examineringmbo.nl
Op deze website van het Servicepunt examinering mbo vindt u informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

Herziening MBO www.herzieningmbo.nl
De kwalificatiestructuur voor het middelbaar beroepsonderwijs gaat veranderen in 2016. Wat is de kwalificatiestructuur mbo? Waarom is die nodig? Wat gaat er veranderen? Hoe ziet de herziene kwalificatiestructuur eruit? Wat is een keuzedeel? Lees op deze website meer over de beoogde resultaten van de herziening van de kwalificatiestructuur voor student, onderwijsinstelling en bedrijfsleven.

Kennisnet www.kennisnet.nl
Kennisnet is het expertisecentrum voor ICT in het onderwijs. De rubriek Beroepsonderwijs biedt toegang tot community’s, waaronder de community Zorg en Welzijn, digitaal lesmateriaal en publicaties die voor het mbo relevant zijn.

Kwalificaties MBO www.kwalificatiesmbo.nl
KwalificatiesMBO.nl heeft alle alle informatie over de mbo-kwalificatiestructuur en bevat alle huidige en eerdere kwalificatiedossiers. Achtergrondinformatie, zoals crebo, taal en rekenen en de herziening van de structuur staat ook op deze website.

MBO Raad www.mboraad
De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle zeventig onderwijsinstellingen in de mbo-sector aangesloten.

Movisie www.movisie.nl
MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. Onze ambitie is het realiseren van een krachtige samenleving waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.

NRO Kennisportal Onderwijs www.nro.nl
De kennisportal onderwijs geeft u toegang tot 15 verzamelingen van Nederlandstalige, betrouwbare informatie voor de dagelijkse onderwijspraktijk. De partners in de portal hebben met elkaar gemeen dat ze relevante inzichten uit onderzoek naar onderwijs ontsluiten voor docenten en andere belangstellenden.

Onderwijsinspectie www.onderwijsinspectie.nl
De Inspectie van het Onderwijs, zoals de Onderwijsinspectie officieel heet, maakt deel uit van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij stelt zich ten doel effectief toezicht uit te oefenen op goed onderwijs. De site is een rijke bron van informatie over onderwijs en examinering.

Onderwijsraad www.onderwijsraad.nl
De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, dat de regering en de Kamer, gevraagd en ongevraagd, adviseert over hoofdlijnen van beleid en wetgeving op het gebied van het onderwijs. Adviezen en studies van de onderwijsraad kun je van deze site downloaden.

Opleiden voor 2030 www.opleidenvoor2030.nl
Op 17 november 2016 heeft de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen haar tweede advies aangeboden aan de minister van VWS. Dit advies, onder de titel ” Anders kijken, anders leren en anders doen” geeft inzicht in grensoverstijgend leren en opleiden voor zorg en welzijn in het digitale tijdperk.

RCEC: Research Center voor Examinering en Certificering www.rcec.nl
RCEC is een samenwerkingsverband van de Universiteit Twente en Cito, dat tot doel heeft de kwaliteit van examinering en certificering te onderzoeken en te verbeteren. De organisatie geeft advies, biedt cursussen aan en voert onderzoeksprojecten uit.

SBB www.s-bb.nl/
Op 1 januari 2012 is de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) van start gegaan. In SBB werken het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), en het georganiseerd bedrijfsleven samen. Colo, de vereniging van 17 kenniscentra, is naar deze organisatie overgegaan.Het mbo en hetbedrijfsleven zijn van oudsher nauw verbonden. Bijna 70 onderwijs-instellingen (roc’s, aoc’s en vakscholen) en private onderwijsaanbieders leiden samen met ruim 200.000 erkende leerbedrijven mbo-ers op voor een mooie carrière. Werkgevers hebben goed opgeleide vakmensen nodig. De vraag naar personeel en de eisen die het bedrijfsleven aan deze vakmensen stelt zijn constant in beweging. Daarnaast moeten vmbo, mbo en hbo goed op elkaar aansluiten. SBB speelt hier actief op in en adviseert de minister van OCW.

Toetswijzer toetswijzer.kennisnet.nl
Toetswijzer is de plaats voor iedereen in het onderwijs die betrokken is bij toetsing, examinering en evaluatie. Toetswijzer bevat nieuws, internetlinks en achtergrondinformatie over toetsing. De redactie van Toetswijzer wordt verzorgd door het Kenniscentrum van Cito.