Coronacrisis: Informatie over beoordelen examenopdrachten en deKennistoetsenbank

Op basis van de maatregelen die zijn genomen in verband met het coronavirus informeren we u over de aanpassingen en suggesties die Prove2Move u kan bieden. Allereerst willen wij u wijzen op het servicedocument mbo-aanpak Coronavirus COVID-19, opgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Inhoudsopgave

 • Servicedocument mbo-aanpak Coronavirus
 • Prove2Move doet de volgende suggesties voor het beoordelen van examenopdrachten
 • DeKennistoetsenbank
 • Hier volgen een aantal suggesties voor het gebruik van deKennistoetsenbank

Servicedocument mbo-aanpak Coronavirus COVID-19
In het servicedocument mbo-aanpak Coronavirus COVID-19 van het ministerie is het onderstaande opgenomen over toetsen en examens:

Toetsen en examens

 • Voor studenten die in dit studiejaar kunnen diplomeren, wordt de examinering zoveel mogelijk doorgezet. Deze studenten krijgen prioriteit.
 • Hierbij geldt dat dit op een veilige en verantwoorde wijze mogelijk moet zijn. Besturen bepalen de wijze waarop. Daarbij kan gedacht worden aan mondelinge examens online, examineren op de locatie van de stageplek, op nog een andere locatie of in de vorm van een simulatie binnen de school.
 • Van groot belang is dat scholen snel duidelijk maken aan studenten wat zij kunnen verwachten ten aanzien van het plannen van zowel de centrale examens als de beroepsgerichte examens. Hetzelfde geldt voor herkansingen.
 • De centrale examens van het College voor toetsen en examens zijn de komende weken gewoon beschikbaar. Zie www.examenbladmbo.nl voor de afnameperiodes.
 • Mbo-scholen spannen zich redelijkerwijs in om de examens af te nemen binnen de hiervoor geldende regels (bv afnameprotocol). Het is de taak van het bevoegd gezag en de examencommissie om in dit kader verantwoorde maatregelen te nemen en de civiele waarde van het diploma te borgen.
 • Als een examencommissie de kwaliteit (van de uitvoering) van een examen gezien de huidige, bijzondere omstandigheden niet kan borgen kan de school een alternatieve wijze van examineren overwegen. Dit alternatief moet dan wel kwalitatief aan de eisen voldoen. Lukt dat niet, dan resteert alleen een uitstel van het desbetreffende examen.
 • Uiteindelijk gaat het bij diplomering om de beoordeling of een student de in het kwalificatiedossier beschreven kerntaken beheerst. Indien afgeweken wordt van de geldende regels, geeft het betrokken onderwijsteam op onderbouwde wijze aan of aan de vereiste beheersing voldaan wordt. De examencommissie beoordeelt of deze onderbouwing adequaat is en het afgeven van een diploma rechtvaardigt.
 • Houd bij de examinering rekening met de algemene instructies van RIVM en GGD die gelden, zoals voldoende afstand van elkaar.
  Het is aan te raden bij voorgenomen wijzigingen in het gebruik van ingekochte examens contact op te nemen met de examenleverancier. In sommige gevallen is dit zelfs contractueel verplicht.

Zoals in het servicedocument staat aangegeven moet ook een alternatief examen kwalitatief aan de eisen voldoen. Er moet beoordeeld kunnen worden of een student de beschreven kerntaken uit het kwalificatiedossier beheerst. Een praktijkopdracht kan niet vanzelfsprekend worden vervangen door een theorie-examen.

Prove2Move doet de volgende suggesties voor het beoordelen van examenopdrachten

 • Bij Dienstverlening Zorg & Welzijn is er een aantal opdrachten die d.m.v. een simulatie kunnen worden afgerond. Of de opdracht in simulatie kan worden beoordeeld staat vermeld bij afnamecondities in de examenopdracht. Overweeg steeds goed of de beoordeling haalbaar, uitvoerbaar, betaalbaar en organiseerbaar kan plaatsvinden, waarbij de maatregelen die moeten worden getroffen in het kader van het coronavirus steeds weer moeten worden meegenomen. Op de website van Prove2Move, www.prove2move.nl, staat onder servicedocumenten aanvullend materiaal voor deze simulatieopdrachten.
 • Voor het beoordelen van praktijkopdrachten zou u kunnen denken aan het opnemen van beeld- en geluidsfragmenten van de student in de BPV (hierbij zijn de AVG-richtlijnen die binnen een BPV-instelling gelden van belang) en op basis hiervan een beoordeling laten plaatsvinden. Op dit moment is dit mogelijk niet eenvoudig te realiseren.
 • De student voert tijdens de BPV de taken uit die van een beginnend beroepsbeoefenaar verwacht mogen worden. Na een door de onderwijsinstelling vastgestelde periode worden door een onafhankelijk beoordelaar van de onderwijsinstelling en de begeleider vanuit de BPV met wie de student samen heeft gewerkt (een) opdracht(en) door middel van een gesprek (kan via beeldbellen) beoordeeld. De onderwijsinstelling stelt samen met de BPV vast welke examenopdrachten hiervoor in aanmerking komen. Hierbij is de scheiding tussen begeleiden en beoordelen niet heel scherp gemaakt, maar de student heeft gedurende een bepaalde periode laten zien dat hij/zij de taken op beginnend beroepsbeoefenaar kan uitvoeren. Hierbij is het van belang dat het beoordelingsgesprek plaatsvindt met een onafhankelijk beoordelaar van de onderwijsinstelling.
 • Examenopdrachten die d.m.v. een cgi worden afgesloten kunnen bijvoorbeeld worden beoordeeld door middel van beeldbellen.
  Let op: Mbo-scholen spannen zich redelijkerwijs in om de examens af te nemen binnen de hiervoor geldende regels (bv afnameprotocol). Het is de taak van het bevoegd gezag en de examencommissie om in dit kader verantwoorde maatregelen te nemen en de civiele waarde van het diploma te borgen. Dit geldt dus ook voor de hierboven genoemde suggesties.
  Gedurende de crisisperiode biedt Prove2Move de beoordelingsformulieren in Word aan. Ze staan per opleiding op de servicepagina op de website. Deze formulieren kunnen digitaal ingevuld worden. Hierbij is het van belang dat alleen de onderwijsinstelling de beoordelingsformulieren hier downloadt.

Let op: op deze servicepagina treft u ook de beoordelingsformulieren voor de herkansingen aan. Verzeker uzelf ervan dat u het juiste beoordelingsformulier downloadt en invult.

DeKennistoetsenbank
Tijdens de crisisperiode zijn er studenten die geen stage (kunnen) lopen. Juist voor deze studenten kan deKennistoetsenbank optimaal ingezet worden. DeKennistoetsenbank is een goede methode om afstandsonderwijs te realiseren. DeKennistoetsenbank is een digitaal toetssysteem waarin ruim 6000 vragen voor Zorg & Welzijn zijn opgeslagen. De docent stelt vanuit deKennistoetsenbank zelf toetsen samen voor zijn studenten/klassen en deze worden digitaal aangeboden. De student kan thuis inloggen en de toets die de docent heeft klaargezet maken. Om het leren bij de student te stimuleren ontvangt de student bij ieder item gerichte feedback. Bij de feedback worden bronnen genoemd die een student kan raadplegen om zich verder te verdiepen of die een toelichting geven op het gegeven antwoord. De student en docent ontvangen na het maken van de toets direct het resultaat en dit geeft beiden inzicht in de voortgang.

Aanbieding voor onderwijsinstellingen die nog geen partitie hebben
Prove2Move biedt u gedurende deze crisisperiode (tot uiterlijk einde van het schooljaar 2019/2020) een pilot aan voor € 500,- per onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling kan dan gebruikmaken van ruim 6000 items en deze aanbieden aan alle studenten binnen de opleidingen Zorg & Welzijn.
Prove2Move staat klaar om u te begeleiden bij het starten met het gebruik van deKennistoetsenbank.

Hier volgen een aantal suggesties voor het gebruik van DeKennistoetsenbank

 • U kunt toetsen aanbieden die passen bij de examenopdrachten.
 • U kunt aangeven dat als een x-aantal toetsen boven een bepaald percentage behaald is de student eenmaal terug op school een beloning tegemoet kan zien.
 • Oude stof kan herhaald worden.
 • Nieuwe stof kan aangeboden worden.
 • U kunt studenten vragen feedback te geven op de vragen en/of de kennisflits.
 • U kunt er een competitie van maken (wie weet het meest van ontwikkelingspsychologie, van het zenuwstelsel, ….. )

Heeft u andere suggesties mail deze dan naar info@prove2move.nl. Wij kunnen de suggestie dan delen met de andere onderwijsinstellingen.

Als er vragen zijn, mail dan naar info@prove2move.nl. Wij zullen de mail zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.
Wij hopen u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Terug naar overzicht